Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kód: D-170042
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 41500 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Kolárovo, katastrálne územie Kolárovo, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 2213 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 11, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 16222/21 v podiele 1/1,
- stavba - rodinný dom súp. č. 3834, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 16222/50 v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 16222/20 o výmere 444 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 16222/21 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 16222/50 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 16222/51 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ul. Horný rad č. 20 v severozápadnej obytnej časti mesta Kolárovo, okres Komárno, okolitá zástavba sú prevažne rodinné domy štandardného vybavenia, prístup je po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, v meste je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová a vlak, úzke centrum mesta je vzdialené cca. 1,7 km, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 24,5 km. RD súp.č. 11 je využívaný ako sklad, je zanedbaný vyžaduje opravu, RD súp.č. 3834 je štandardne vybavený, udržiavaný, orientácia obytných miestností je prevažne na SZ a JV stranu. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - Malý Dunaj do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 11 na parc.č. 16222/21 v k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov štandardného vybavenia v rovinatom teréne, prístupný je priamo z ulice, dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, valbovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Vek domu bol určený na základe prehlásenia vlastníka a údaju o veku v predloženom znaleckom posudku, pôvodná časť je užívaná od r. 1955, rekonštruovaný v r. 2007 - boli osadené plastové okná, boli vyhotovené zateplené stropy, nová strešná krytina a klampiarske konštrukcie, nové rozvody vody a kanalizácie, nová elektroinštalácia, zariaďovacie predmety v kúpeľni a povrchové úpravy stien, prístavba skladu je z r. 2010. Dom je napojený na verejný rozvod vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do vlastnej žumpy, z ulice je možnosť napojenia na plyn. Dispozičné riešenie podlažia je zakreslené v prílohe posudku.
Technické riešenie: - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové; - Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - lepenkové lepenkový šindel; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby; - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; záchod - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom nie je trvalo obývaný, užívaný je ako sklad a domáca dielňa, je zanedbaný, zistené boli praskliny v obvodovom murive, zavlhnutie stien v interiéri, kúpeľňa nedokončená, zanedbané zariaďovacie predmety kúpeľne - zohľadnené percentom poškodenosti. Vzhľadom vek domu a stavebnotechnický stav je celková životnosť uvažovaná 90 rokov.

Rodinný dom súp.č. 3834 na parc.č. 16222/50 v k.ú. Kolárovo
Rodinný dom súp.č. 3834 je pristavaný zo SZ strany k RD súp.č. 11, prístupný je cez dvor na parc.č. 16222/20. Jedná sa o murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím, so sedlovou strechou. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do vlastnej žumpy.
Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie interiéru domu sú vo výpočte uvažované v zmysle údajov v predloženom znaleckom posudku č. 74/2013. Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Popis domu prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 74/2013:
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Prízemie: na prízemí sa nachádza vstup a kuchyňa, obývačka, kúpeľňa, obývačka prepojená s kuchyňou, zádverie, vstupná hala so schodiskovým priestorom a kúpeľňa s WC. Vstup do rodinného domu je jednak z bočnej strany domu do zádveria, resp. cez zadné vstupné dvere priamo do obývačky s kuchyňou.
Podkrovie: v podkroví sa nachádzajú tri obytné miestnosti, kúpeľňa s WC a chodba so schodiskovým priestorom.
VEK STAVBY A JEHO TECHNICKÝ STAV:
Hodnotený rodinný dom je užívaný na základe Rozhodnutia o povolení užívania stavby pod č. SP 230/2007 vydaného mestom Kolárovo zo dňa 17.01.2008 (viď Rozhodnutie o určení súpisného čísla v prílohe). Na základe hore uvedených podkladov a informácií stanovujem dátum začatia užívania rodinného domu rok 2008. Na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 2010 bola k rodinnému domu pristavaná prístavba zádveria z bočnej strany domu

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.09.2017