Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 11.30 hod., rodinný dom Dedinky, okres Rožňava

Kód: D-180082
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36000 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 32200 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Rožňava, obci Dedinky, katastrálne územie Dedinky, Okresný úrad Rožňava - katastrálny odbor na LV č. 48 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 14, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 402/1, v spoluvlastníckom podiele 3/12 + 2/3 + 1/12,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/1 o výmere 159 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/12 + 2/3 + 1/12,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/2 o výmere 272 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/12 + 2/3 + 1/12.

Rodinný dom sa nachádza v centre obce Dedinky, okres Rožňava. Okolitá zástavba sú rodinné domy užívané na trvalé bývanie a na rekreáciu, terén je mierny západný svah, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej hlavnej komunikácii. Obec sa nachádza vo vyhľadávanej turistickej lokalite v NP Slovenský Raj na brehu v.n. Palcmanská Maša, v obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová a vlaková, obec je vyhľadávaná najmä za účelom rekreácie. Centrum okresného mesta Rožňava je vzdialené cca. 36 km, okresné mesto Spišská Nová Ves 32 km, mesto Dobšiná vzdialené 11 km. Dom je samostatne stojaci, modernizovaný, udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je na sever a západ, minimálna možnosť rozšírenia - menej ako trojnásobok súčasnej zástavby. V mieste je tiché prostredie, význačné prírodné lokality v bezprostrednom okolí.

Rodinný dom súp.č. 14 na parc.č. 402/1 v k.ú. Dedinky
Popis domu prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 30/2015:
"Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaci rodinný dom v intraviláne obce Dedinky, k.ú. Dedinky, okres Rožňava, na parc. č. 402/1, príslušenstvo na parc. č. 402/2. Ohodnocovaný rodinný dom je jednoduchá, nenáročná stavba v jednoduchých základových pomeroch realizovaná tradičnou technológiou. Objekt pozostáva z 1. nadzemného, obytného podlažia a nevyužitého podkrovia - pôjda.
1. nadzemné podlažie: základy bez vodorovnej hydroizolácie, obvodové murivo masívne hrúbky do 80, deliace konštrukcie murované, omietky vápenné hladké plsťou hladené, stropy drvené trámové s hladkým podhľadom, zastrešenie hambálkovým s valbami, strešné AZC šablóny, klampiarske konštrukcie strechy aj ostatné klampiarske konštrukcie plechové pozinkované, vnútorné obklady kúpeľne, vane a kuchyne 2x, dvere rámové a s výplňou, okná drevené s doskovým ostením a s dvojitým zasklením, podlahy obytných miestností palubovky, v kuchyni palubovky, v ostatných miestnostiach keramická dlažba, vykurovanie lokálne, elektrickou akumulačnou pecou, 2x kachľové stáložiarne pece, elektroinštalácia svetelná, motorické poistkové automaty, rozvod TÚV na podlaží, kanalizácia z kúpeľne - WC a kuchyne, v kúpeľni smaltovaná vaňa, WC kombi a elektrický bojler, výtokové batérie nerezové obyčajné aj so sprchou, v kuchyni elektrický sporák 2x, sporák na tuhé palivo 2x, keramické umývadlo 2x, malý elektrický prietokový ohrievač TÚV. Objekt je opotrebovaný vekom, priemerne udržiavaný, výbava objektu obvyklá, na objekte sú viditeľné prejavy nefunkčnej, resp. absentujúcej hydroizolácie, tiež praskliny pravdepodobne spôsobené nerovnomerným sadaním, objekt vyžaduje rekonštrukciu, vek objektu je stanovený na základe predloženého potvrdenia ObÚ Dedinky, podľa potvrdenia ObÚ a spoluvlastníka bola rekonštrukcia prevedená v roku 1975".
Konzultáciou s vlastníkom bolo zistené, že medzičasom bol na dome vybudovaný nový krov s možnosťou podkrovného podlažia, nová strešná krytina, provizórne schodisko do podkrovia, polovica okien na dome sú nové plastové, nový drevený obklad v chodbe, nový bojler, dva komíny sú vyvložkované, zväčšená je terasa pred vstupom do domu.
Technické riešenie:
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle; - lokálne - naftové a stáložiarne kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; - malé plynové alebo elektrické ohrievače
- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že opotrebovanie domu zodpovedá

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.02.2019