Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 01.08.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kapušany, okres Michalovce

Kód: D-180089
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16700 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22200 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Veľké Kapušany, katastrálne územie Veľké Kapušany, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na LV č. 138 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 781, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1131, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1131 o výmere 418 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1132/1 o výmere 339 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1132/2 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1.

Rodinný dom sa nachádza na ul. J. Dózsu č. 17 mesta Veľké Kapušany, okres Michalovce, v JZ okrajovej obytnej časti mesta v zástavbe rodinných domov. Terén je rovinatý, možnosť napojenia na rozvody IS vody, elektriny a plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V meste je kompletná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová a vlak. Centrum mesta je vzdialené 650 m, centrum okresného mesta Michalovce je vzdialené cca. 30 km. Jedná sa o samostatne stojaci starší rodinný dom, zrekonštruovaný, uvažované, ţe je štandardne vybavený, udržiavaný, orientácia obytných miestností je prevažne na západnú stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 781 na parc.č. 1131 v k.ú. Veľké Kapušany
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne v uličnej zástavbe rodinných domov, dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, valbová strecha bez stavebného využitia povalového priestoru, podľa poskytnutých podkladov bol daný do užívania v r. 1921, zrekonštruovaný v r. 2007, nový krov v zadnej časti domu, modernizované vybavenie, nové vonkajšie omietky od ulice a z dvora, presné dispozičné riešenie nebolo zistené, uvažované je, že pozostává z dvoch bytových jednotiek, jedna je v prednej časti domu (orientačné číslo 17), kde býva vlastník domu, v zadnej časti domu (orientačné číslo 18) je druhá bytová jednotka, kde býva otec vlastníka. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy.
Pozn. Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované v zmysle údajov z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Uvažované technické riešenie:
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z nepálenej tehly - použitá je porovnateľná položka - z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len ţľaby a zvody, záveterné lišty
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom; - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je v zachovalom stave, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti obhliadkou z exteriéru nebolo zistené. Vzhľadom na vek domu, zistený stavebno-technický stav a s predpokladaním, že dom je pravidelne udržiavaný, je uvažované so životnosťou 130 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc09.07.2019