Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.05.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Stakčín, okres Snina

Kód: D-180073
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14700 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Snina, obci Stakčín, katastrálne územie Stakčín, Okresný úrad Snina - katastrálny odbor na LV č. 2090 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 63, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 279, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 279 o výmere 470 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 280 o výmere 617 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Rodinný dom sa nachádza na štátnej ceste I/74, ul. Čsl. armády č. 21, obec Stakčín, okres Snina, v JZ okrajovej obytnej časti obce v zástavbe rodinných domov. Terén je rovinatý, možnosť napojenia na rozvody IS vody, elektriny a plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová a vlak. Centrum obce je vzdialené 950 m, centrum okresného mesta Snina je vzdialené cca. 5,5 km. Jedná sa o samostatne stojaci starší rodinný dom, uvažované, že je štandardne vybavený, orientácia obytných miestností na SZ a JZ stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je zvýšená hlučnosť a prašnosť od dopravy na štátnej ceste, na trase Humenné - Ubľa (hraničný priechod s Ukrajinou), prechádzajúcej v tesnej blízkosti RD, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 63 na parc.č. 279 v k.ú. Stakčín
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne v uličnej zástavbe rodinných domov, dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, valbová strecha bez stavebného využitia povalového priestoru, podľa poskytnutých podkladov bol daný do užívania v r. 1960, strecha zrekonštruovaná v r. 2007, presné dispozičné riešenie nebolo zistené. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody a elektriny, v ulici možnosť napojenia na plyn. Pozn. Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované v zmysle údajov z predložených podkladov. Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať. Uvažované technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, zateplenie z dvoch strán polystyrénom; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - asfaltové vlnité dosky - použitá je porovnateľná položka - lepenkový šindeľ; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. PP, 1. NP - obklady z plastových dosiek - použitá je porovnateľná položka - obklady drevom;
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák na propán-bután; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou s teplovzdušnými rozvodmi, ako hlavný zdroj vykurovania domu
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - elektrické konvertory - Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod propán-butánu. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe opotrebovanie domu zodpovedá veku, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti obhliadkou z exteriéru nebolo zistené. Vzhľadom na vek domu, zistený stavebno-technický stav a s predpokladaním, ţe dom je pravidelne udržiavaný, je uvažované so životnosťou 100 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.04.2019