Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.03.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Ladce, okres Ilava

Kód: D-180002
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 32600 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Ilava, obci Ladce, katastrálne územie Ladce, Okresný úrad Ilava - katastrálny odbor:
na LV č. 3395 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 70, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 275, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/8 +1/8 + 1/8 +1/8,

na LV č. 17 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 275 o výmere 365 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 +1/4 + 1/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 276 o výmere 122 m2, druh pozemku záhrady, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 277/1 o výmere 314 m2, druh pozemku záhrady, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4.

Dom sa nachádza na ul. Hviezdoslavova 70, v SV okrajovej obytnej časti obce Ladce, okr. Ilava, v uličnej zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný zo štátnej cesty I. tr. prechádzajúcej obcou, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 700 m, kde je základná občianska vybavenosť, centrum okresného mesta Ilava je vzdialené cca. 7 km, doprava je v obci autobusová a vlak. Hustota obyvateľstva je priemerná. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, priemerne udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.
Rodinný dom súp.č. 70 na parc.č. 275 v k.ú. Ladce
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, v časti povalového priestoru jednu obytnú miestnosť. Dom bol postavený v r. 1970, pozostáva z jednej bytovej jednotky s tromi obytnými miestnosťami. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy. Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. PK - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - 1. PP - mäkké drevo bez podstupníc; 1. NP - cementový poter - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; 1. NP, 1. PK - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; 1. PK - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - cementový poter, tehlová dlažba - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za beţný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…) - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové a kameninové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, v pôvodnom stave, priemerne udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, má zatečené stropy od strechy. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Dreváreň na parc.č. 275
Dreváreň sa nachádza z JV strany RD, je jednopodlažná bez podpivničenia s pultovou strechou, postavená v r. 1970. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; stĺpiky s dreveným plášťom; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou; - Úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou; - Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové; - Podlahy - hrubé betónové, teh

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc20.02.2019