Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 10.04.2019 o 10.00 hod., hala AMP-zámočnícka dielňa s príslušenstvom a pozemkom Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice

Kód: D-180091
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 69500 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 5000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 69500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálne územie Turčianske Teplice, Okresný úrad Turčianske Teplice - katastrálny odbor na LV č. 2336 ako:
- stavba - Hala AMP-zám. dielňa, na parc. číslo 1181/34
- pozemok - zastavané plochy a nádvoria, parcela registra "C", evidovaná
na katastrálnej mape, parc. číslo 1181/34 o výmere 365 m2.

Hodnotený objekt sa nachádza v areáli bývalého APIS a.s. v okresnom kúpeľnom meste Turčianske Teplice, na ul. Robotnícka. Pozemok je v časti, 800m od centra obce, základnej školy a škôlky a obchodov, obec je známa kúpeľami a Welnessom 1triedy, je možnosť vodovodu, elektriky, plynu a kanalizácie je spevnený prístup, oproti areálu je obytná aj rekreačná poloha s infraštruktúrou pre turistický ruch, obecný a okresný úrad, služby, autobusová doprava, vlak 0,5km zastávka. Dopravné spojenie s centrom a Okresným mestom je do 5minút.jazdy autom, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá.

Stavba: Hala AMP-zámočnícka dielňa na KNC parc.č.1181/34 k.ú. Turčianske
Teplice
POPIS STAVBY
Jednopodlažná stavba haly z roku 1999, nosná konštrukcia je kombinovaná, múr skladobne 455mm z porobetónu, na základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, sedlová strecha s krytinou trapézový plech pozink na oceľovom väzníku typu HARD a oceľových stĺpoch bez podhľadu so žeriavom 2,0t, so svetlou výškou 6,2m. Podlaha betónový poter, dvere plechové a drevené na vstavbe kancelárií a dielní.
Klampiarske konštrukcie pozinkované. Je bleskozvod, je ústredné vykurovanie oceľovými registrami a teplovzdušnou jednotkou, kde je popraskané potrubie, ako aj vykurovacie telesá, ktoré zmrzli. Okná sú plastové zdvojené, vráta hliníkové rolovacie. Je napojená na elektriku s rozvodom 230/400V istič 100A a požiarny vodovod. Bez ostatnej výbavy.
TECHNICKÝ STAV
Stavba haly, bola dokončená v roku 1999. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je nutná, je to stavba s obmedzením využitím, poškodená, bez platných revízií. Životnosť je stanovená odborne, ako priemyselné haly s ohľadom na technický stav poškodenia vykurovania, na 60 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc27.02.2019