Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 02.05.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Tajov, okres Banská Bystrica

Kód: D-180102
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 35300 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Tajov, katastrálne územie Tajov, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 161 ako:
- stavba - dom súp. č. 44, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 194, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 194 o výmere 281 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/11.

Rodinný dom sa nachádza v centrálnej časti obce Tajov, okres Banská Bystrica. Okolitá zástavba sú rodinné domy užívané na trvalé bývanie a na rekreáciu, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. Obec sa nachádza vo vyhľadávanej turistickej lokalite, v obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová, obec je vyhľadávaná najmä za účelom rekreácie. Úzke centrum obce vzdialené 200 m, centrum krajského mesta Banská Bystrica je vzdialené cca. 5,5 km. Dom je samostatne stojaci, zanedbaný, v časti zavlhnutý s pôvodným vybavením, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, orientácia obytných miestností je na západ a juh, minimálna možnosť rozšírenia - menej ako trojnásobok súčasnej zástavby. V mieste je zvýšená hlučnosť a prašnosť od hlavnej cestnej komunikácie prechádzajúcej obcou v tesnej blízkosti zo severnej strany RD, význačné prírodné lokality v bezprostrednom okolí obce.

Rodinný dom súp.č. 44 na parc.č. 194 v k.ú. Tajov
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Podľa predložených dokladov a konzultáciou s vlastníčkou bolo zistené, že dom bol postavený v r. 1925, v rokoch 1968, 1980 a 2000 bola postupne realizovaná rekonštrukcia a prestavba domu. Dom dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne a kúpeľne s WC. Dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny, v ulici možnosť napojenia na plyn.
Technické riešenie:
- Základy - kamenné - bez izolácie; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové, v časti s viditeľnými trámami
- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - liate terazzo, lepené povlakové podlahy
- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory; - lokálne - naftové a stáložiarne kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; - malé elektrické prietokové ohrievače
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je v zanedbanom stave, s pôvodným vybavením, v časti steny zo severnej strany zavlhnuté, prasklina v murive v kúpeľni, dom vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Vzhľadom k veku domu a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou 120 rokov.

Dreváreň na parc.č. 194
Stavba je samostatne stojaca z JV strany RD, je jednopodlažná bez podpivničenia, s pultovo strechou, uvažované, že bola postavená v r. 2000, užívaná ako hospodárska stavba pri RD.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi; - Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - asfaltové šindle; - Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou; - Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové; - Podlahy - hrubé betónové. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, uvažovaná životnosť je 40 rokov.

Plot
Plot ohraničuje parc.č. 194 zo západnej strany od ulice, základy betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň z drevených dosiek, v plote sú osadené drevené plotové vrátka.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody v ulici.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o osvedčenie splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie.

Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejné NN rozvody.

Spevnená plocha - dlažba
Spevnená plocha zo zámkovej dlažby tvorí prístupový chodník od ulice k RD.

Vonkajšie schody
Jedná sa o vonkajšie drevené schody na terasu pred vstupom do RD.

Altánok
Altánok sa nachádza na dvore v JZ časti parc.č. 194, základy z betónovej základovej platne, drevené stĺpiky, čiastočná drevená výplň stien, napustené impregnačný náterom, strecha sedlová asymetrický, krytina z asfaltových šindľov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc22.03.2019