Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 26.06.2019 o 10.00 hod., 3 izbový byt Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica

Kód: D-190012
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 53800 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 53800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Štiavnica, obci Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica, Okresný úrad Banská Štiavnica - katastrálny odbor na LV č. 4198 ako:
- byt č. 77, vchod 28, na 4.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1532 na ulici Gen. L. Svobodu, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1532, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5327, v podiele 6978/599720,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5327 o výmere 1104 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 1532 postavený, v podiele 6978/599720.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na bežnom sídlisku Drieňová okresného mesta Banská Štiavnica, na ul. Gen. L. Svobodu 28, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 1,50 km, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je MHD, autobusová a vlak. Byt je situovaný na 4.poschodí v strednej sekcii, je v prevažnej časti zrekonštruovaný, orientácia obytných miestnosti je na východ a západ. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality do 1 km.

Byt č. 77 v bytovom dome súp.č. 1532 v k.ú. Banská Štiavnica
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má šesť vchodov od ulice a šesť z dvora, nemá podzemné podlažie, má osem nadzemných podlaží, kde v I. NP (prízemí) sa nachádzajú pivnice, spoločné miestnosti a garáže, v II.NP - VIII.NP sa nachádzajú byty, po dva na podlažie v danom vchode. Dom je zateplený, napojený je na všetky verejné rozvody IS, má vyregulované ústredné kúrenie, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády zateplené, omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z PVC, na podestách je PVC, na chodbách v prízemí je keramická dlažba, strecha je plochá, krytina z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, prístrešky nad vchodmi z dvora. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a aj zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 77 je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, na prízemí domu pivnica, byt má z kuchyne lodžiu. Byt je v prevažnej časti zrekonštruovaný, je štandardne vybavený, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, teplonosnú a plynovú prípojku, domový telefón. Vykurovanie je ústredné vyregulované, radiátory sú oceľové doskové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Podlahy sú laminátové, dlažba na báze dreva, PVC, kúpeľni, WC a na lodžii je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné a presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v jednej izbe a v predsieni sú tapety, na strope v predsieni je kazetový podhľad. V kuchyni sa nachádza rohová kuchynská linka s nerezový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, zabudovaný nerezový plynový sporák s rúrou, digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde sa v kúpeľni nachádza sprchovací kút s plastovou vaničkou, keramické umývadlo so skrinkou, nerezové pákové batérie, keramický obklad stien, záchod je samostatný "kombi" s keramickým obkladom stien. V predsieni sa nachádza pôvodná šatníková stavaná skriňa. Byt je trvalo obývaný, primerane udržiavaný.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1986. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.06.2019