Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 11.08.2020 o 10.30 hod., 2 izbový byt Prešov, okres Prešov

Kód: D-190058
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 48.400 €
Dražobná zábezpeka: 7.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48.400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obci Prešov, katastrálne územie Prešov, Okresný úrad Prešov - katastrálny odbor:
na LV č. 13001 ako:
- byt č. 33, vchod 46, na prízemí, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 3600 na ulici Budovateľská, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3600 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5190, v podiele 44/2171,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5190 o výmere 682 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 3600 postavený, v podiele 44/2171,
na LV č. 13013 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5191/1 o výmere 1877 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/60.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v mestskej časti Prešov, ul. Budovateľská 46. Dom je radový s 4x vchod v rade obytných domov s uzatvorenou komunitou pod rampou, má 4x podlažie nadzemné, byt je na 1NP vpravo od schodiska. Od centra mesta je táto ulica vzdialená približne 2km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou, pričom čas jazdy je približne 5 min. do centra. V okolí domu a v dome je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na JV.

Byt: Byt č.33 v bytovom dome s.č.3600 na KNC parc.č.5190 k.ú. Prešov
Byt je v budove obytnom dome s.č.3600 v časti vchod z JuhoZápadu "46" s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami v 4x nadzemných podlažiach, 3x vchod s 3xsamostatným schodiskom a bez výťahu. Objekt z roku 1951 podľa vyjadrenia mesta Prešov, dom bol vyhotovený atypicky a murovaný.
Byt sa nachádza podľa LV na prízemí, podľa zistenia na 1 nadzemnom podlaží v časti "46", na podlaží je spolu 4 bj. Byt č. 33 je rovno a vpravo tretí v poradí z pohľadu vstupu, štvrtý je pomocný byt č. 34, byty sú s teplovodným vykurovaním ústredným, etážovým na turboplynový kotol do komína. Jadro pôvodné s obkladom keramickým murované spolu s WC, kuchyňa s linkou na báze dreva s el. plynovým sporákom a nerez drezom, je obklad za linkou a plast zdvojené okná, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má sedlovú strechu s krytinou plechová, fasáda silikátová na Baumit systéme. Kúpeľňa vaňa s 1x umývadlom, WC kombi. Podlahy sú laminátové, PVC a keramické v sociálnych priestoroch, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách, dvere interiérové dyhované. Telesá ÚK sú plechové. Je orientovaný oknami na juhovýchod. K bytu nebol zistený sklad-pivnica, ale je predpoklad, že ju byt má, znalec videl obnovené keramické schodisko do pivnice a spoločných priestorov. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa pomocného merania 44m2, čo je rozdiel oproti bytu č. 34, ktorý má 45m2, čo je menej o 1,0m2. Podľa majiteľky Štofaníkovej, je byt č. 33, obrazovo podobný, s iným vstupom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení objektov vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov.

TECHNICKÝ STAV
Stavba budovy polyfunkcie, bola postavená v roku 1951 podľa stanoviska mesta. Bytový dom, bola dokončená rekonštrukcia v roku 2005, podľa zápisu v liste vlastníctva 13001. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých murovacích materiálov, údržba domu je priemerná s výmenou okien a zateplenia v roku 2005. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav, na 80 rokov. Opotrebenie lineárne nie je vhodné, ak je objekt starší, ako 60 rokov. Stanovené opotrebenie kubickou metodikou.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc23.06.2020