Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!!DRAŽBA 09.02.2021 o 10.30 hod., 3 izbový byt Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa

Kód: D-200011
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.400,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Stará Ľubovňa, obci Nová Ľubovňa, katastrálne územie Nová Ľubovňa, Okresný úrad Stará Ľubovňa - katastrálny odbor na LV č. 2001 ako:
- byt č. 1, vchod 1, na 1. p., nachádzajúci sa v bytovom obytnom dome súp. č. 492
v Novej Ľubovni, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 492 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 249, v spoluvlastníckom podiele 1/6,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 249 o výmere 174 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový obytný dom súp. č. 492 postavený, v spoluvlastníckom podiele 1/6.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom a byt sa nachádza v časti obce Nová Ľubovňa na bočnej ulici "pri Základnej Škole". Dom je s 1x vchod s 6 bytmi spolu 6bj, má 3x nadzemné a jedno podzemné podlažie. Od krajského mesta Prešov je obec vzdialená približne 64 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je rímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 60 min. do centra Krajského mesta a okresného mesta Stará Ľubovňa 3km a 5min. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do centra obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na sever a juh.

Byt č.1 v dome súp.č.492 na parc.č.249 k.ú. Nová Ľubovňa
POPIS
Byt trojizbový je v obytnom murovanom typovom dome z roku 1976 podľa kolaudácie v podkladoch VUB a.s., byt sa nachádza podľa LV na prízemí v skutočnosti na 1NP podľa zistenia na mieste samom z celkovo 3.NP, v prvom podzemnom je umiestnená pivnica pod označením 1. Byt je od schodiska vpravo sekcia na okraji západná, nie je výťah, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má sedlovú strechu s krytinou plech, fasáda sú brizolitové omietky silikátové. Byt je štandardne vybavený jadrom murovaným, sú obklady a dlažby a vápenné omietky, rozvody elektriky, vody a kanalizácie, batérie štandard kvalita, vaňa s 1x umývadlom v kúpeľni, WC samostatné bez umývadla, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerezovým a pákovými batériami a elektroplynovým sporákom, je vykurovaný s dodávkou teplej vody z kotlíka stenového Porotherm. Podlahy sú v izbách podľa interiérových fotografií zakryté kobercom, predpokladáme drevené alebo laminátové a všetky ostatné dlažby keramické v chodbe a kúpeľni, stropy rovné, dvere klasické vstupné drevené v kovových zárubniach, na plastových zdvojených oknách sú žalúzie kovové vnútorné. Je orientovaný oknami na juh, sever. Loggia je vydláždená a otvorená na juh. Nameraná plocha 65,41m2. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: kočikáreň, spoločná TV anténa, bleskozvody, komíny, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba murovaného domu bola dokončená v roku 1976 podľa stanoviska banky. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je priemerná s rekonštrukciou prvkov krátkodobej životnosti, plastových okien. Životnosť obytného domu je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.12.2020