Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 02.03.2021 o 10.00 hod., 2 izbový byt Trnava, okres Trnava

Kód: D-200014
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
Najnižšie podanie: 63.500 €
Dražobná zábezpeka: 10.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 63.500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obci Trnava, katastrálne územie Trnava, Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor
na LV č. 8200 ako:
- byt č. 5, vchod Štefánikova 22, na 2. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 112 na ulici Štefánikova, v spoluvlastníckom podiele 6/40 + 1/10, 6/40 + 1/10,
1/10 + 6/40, 1/10 + 6/40,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 112 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 35, v spoluvlastníckom podiele 778/10000,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 35 o výmere 1250 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový obytný dom súp. č. 112 postavený, v spoluvlastníckom podiele 778/10000,
na LV č. 11690 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 36/1 o výmere 365 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 778/40000 + 778/40000 + 778/40000 + 778/40000.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v časti obce Trnava ul. Štefánikova č.22. Dom je radový pospájaný v rade obytných domov do ulice s 1x vchod cez pasáž s rolovacou novou bránou v strede s dverami s guľou, dom má 12 bytov, má 3x nadzemné podlažie, byt je na 2NP/3NP. Od hlavného mesta Bratislava je obec vzdialená približne 55km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, železnicou, pričom čas jazdy je približne 50 min. do centra hlavného mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na východ.

Byt č. 5 v dome s.č.112 na parc.č.KNC 35 k.ú. Trnava
POPIS
Byt dvojizbový je v obytnom murovanom dome z roku 1902 podľa stanoviska mesta a správcu, dom bol vyhotovený atypovo v rade domov s OV a pasážami do dvorov. Byt sa nachádza podľa LV na 2.p.v skutočnosti na 2NP z celkovo 3NP, v prvom nadzemnom sú umiestnené pivnice a spoločné priestory z o vstupom z nádvoria. Byt je od schodiska cez nekrytú pavlač, stredná sekcia, nie je výťah, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má sedlovú strechu s krytinou plech, fasáda sú omietky silikátové hladké, okná domu na schodisku plastové do ulice drevené atypové dobové podľa pamiatkarov. Byt je štandardne vybavený murovanou kúpeľňou s obkladom keramickým bez obkladu plechovej vane, je 1x umývadlo, rozvody plynu, elektriky, vody a kanalizácie pôvodné odborne odhadom z roku 1990, WC má hornú nádržku, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerez a klasickými pákovými batériami, 1x so sprchou a elektroplynovým sporákom bez odsávania, je lokálne vykurovaný s dodávkou teplej vody z plynovej karmy v kúpeľni. Podlahy sú dlažby, palubové v obývacej izbe, rovné stropy so svetlou výškou 3,055 m, vápenné omietky s maľovkou valčekom, dvere klasické vstupné drevené v kovových zárubniach. Je orientovaný oknami na juhovýchod z kuchyne a na západ z izby, stredná hala-izba nemá okno. Plocha je nameraná 80,450 m2.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: kočikáreň, komíny, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba murovaného domu bola dokončená v roku 1902 podľa stanoviska mesta Trnava. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých pálených materiálov, údržba je priemerná, na schodisku sú plastové okná, v byte stav podpriemerný, je samostatné WC vo vstupnej chodbičke bez obkladu. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav objemovou metodikou a opotrebenie lineárne.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
oznámenie o dražbe.doc11.01.2021