Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.07.2022 o 10.00 hod., 1 izbový byt Poltár, okres Poltár

Kód: D - 220001
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 0918 112 719
Najnižšie podanie: 7.300,00 €
Dražobná zábezpeka: 1.500,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7.300,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poltár, obci Poltár, katastrálne územie Poltár, vedené Okresným úradom Poltár - katastrálny odbor na LV č. 2074 ako:
- byt č. 24, vchod 57, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 594 na ulici Sklárska, v podiele 1/2,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 594 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN
parc. č. 2091, v podiele 33/3696.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený byt sa nachádza v obytnej zóne okresného mesta Poltár, na Sklárskej ulici č. 57. Mesto Poltár má 5235 obyvateľov /údaj k 31.12.2021/, leží vo východnej časti Banskobystrického kraja, v regióne Novohrad, na severovýchode Lučenskej kotliny. Byt sa nachádza v západnej časti mesta, ktorá je blízka širšiemu centru, v blízkosti domu je výstavba ďalších najmä obytných domov, ale aj areál základnej školy, športový areál. Byt sa nachádza v radovom panelovom dome, v stredovej sekcii na prvom podlaží. Hodnotený dom je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, je napojený na všetky inžinierske siete včítane zemného plynu. Na trhu s nehnuteľnosťami je dopyt nižší ako ponuka, najmä s prihliadnutím na charakter bytu, konfliktné skupiny obyvateľstva v dome a v blízkom okolí a reálnu kúpnu silu obyvateľstva. Životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej premávky. Poloha obytného domu je pre bývanie vhodná, vzhľadom na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,60.

Byt č. 24 v bytovom dome č. súp. 594
Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome s plochou strechou, ktorý má 7 vchodov, celkom 4 nadzemné podlažia, vo vchode č. 57 je celkom 15 jednoizbových bytov, dom je dostatočne zateplený, nemá výťahy. Hodnotený byt sa nachádza na prvom poschodí, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a špajza mimo bytu, na tom istom podlaží. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 37,80 m2.
Byt je prevažne v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcii, vymenené sú okná za plastové a v časti bytu sú vymenené podlahy. Bytové jadro je pôvodné montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo s jednou spoločnou batériou, kúpeľňa je priechodná do WC. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynový sporák. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, povrchové úpravy stien a stropov tvoria vápenné hladké omietky, podlahy v izbe a kuchyni sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe keramická dlažba. Byt má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 33/3696. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu. Podľa miestneho zisťovania bol bytový dom daný do užívania v roku 1976, životnosť domu vzhľadom na jeho stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovujem na 100 rokov.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc13.06.2022