Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 08.12.2022 o 11.00 hod., Rodinný dom Nové Zámky, okres Nové Zámky

Kód: D - 220008
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 175.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 30.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 175.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 158 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 3251, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2223, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2223 o výmere 244 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2224 o výmere 167 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť -stavba rodinného domu sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji v katastri obce Nové Zámky - okresné mesto, v širšom okraji ul.Sitnianska č.8, na hlavnú cestu smer Komárno, priamo nájazd, od centra obce smer obecný úrad 1500m. Pozemok je prevažne rovinatého charakteru. Dopravné i parkovacie možnosti sú dobré. Sú aj verejné parkoviská v ulici a pri obchodoch a službách.

Drobná stavba: Sklad na KNC parc.č.2223 k.ú. Nové Zámky
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: pristavené ku hlavnej stavbe na KNC parc.č.2223
Dispozičné riešenie: skladová miestnosť 2x
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15
do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu bola dokončená podľa materiálovej charakteristiky a dostupných zdrojov s pomôckami a zistené na mieste s odborným predpokladom v roku 1950 ako bola v tom roku aj povolená hlavná stavba. Prevažná väčšina prác bola vykonaná
v kvalite štandard prevažne použitých materiálov z pálenej tehly skladobne 300mm, údržba je priemerná. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav 80 rokov a opotrebenie lineárne.

Plot: Predný dielcový plot s bránou
Plot murovaný do skl.300 na podmurovke a na betónovom základe z roku 1950
na parc.č.2223 a 2224 spolu s bránou a bránkou kovovou. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Studňa: Kopaná na KNC č.2224 k.ú.Nové Zámky
Kopaná studňa DN1000 hlbka 17,0m + čerpadlo mechanické z roku 1950
na parc.č.2224, odborne stanovená životnosť je 100 rokov.

Vonkajšia úprava: Prípojka elektrika
El. prípojka zem kábel 1x z roku 2000 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácia
Prípojka kanalizácia kamenina DN125 z roku 1990 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha
Betonová plocha vstupu a okapový chodník z roku 1990 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 70 rokov.

Vonkajšia úprava: Prípojka plyn
Prípojka plyn DN 25 z roku 2000 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Prípojka vodovod
Prípojka vodovodu DN 25 z roku 2000 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta
Vodomerná šachta vodovodu betonová s poklopom z roku 2000 na parc.č.2223. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.10.2022