Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.10.2017 o 11.00 hod., predajňa elektro Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54400 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Bátorove Kosihy, katastrálne územie Bátorove Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor, na LV č. 2870 ako:
- stavba - predajňa elektro súp. č. 737, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 796/5 v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 796/5 o výmere 420 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 796/6 o výmere 612 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/1.

Pozemky k. ú. Bátorove Kosihy parc.č. 796/5 a 796/6
POPIS
Pozemky majú rovinatý charakter. Sú umiestnené v zastavanom území obce Bátorove Kosihy. Na pozemkoch sú vybudované inžinierske siete - rozvody vody, elektriny, plynu a kanalizácie. Prístup k pozemku je z miestnej asfaltovej komunikácie. Parcela 796/5 je zastavaná s časti predajňou elektro súp.č.737 a sčasti ju tvorí obslužný priestor. Parcela č.796/6 je obslužným priestorom za predajňou, slúžiaci pre zásobovanie predajne. Pozemok je oplotený.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Predajňa elektro

PRÍSLUŠENSTVO
Oplotenie
Studňa na parcele č.796/6 - Vŕtaná
Vonkajšie schody
Vonkajšie schody 2
Asfaltová spevnená plocha
Vodomerná šachta
Vodovodná prípojka
Plynová prípojka
Kanalizačná prípojka
Vonkajšie schody do suterénu
Oporné múriky pri schodoch do suterénuMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.09.2017