Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 26.10.2017 o 10.00 hod., liehovar Veselé, okres Piešťany

Kód: D-170048
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 76500 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Piešťany, obci Veselé, katastrálne územie Veselé, Okresný úrad Piešťany - katastrálny odbor na LV č. 1268 ako:
- stavba - liehovar bez súp. č., ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 262/16 v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 262/16 o výmere 467 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 262/20 o výmere 1694 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť sa nachádza v uzavretom areáli v širšom centre obce Veselé, okres Piešťany. Areál bol pôvodne súčasťou šľachtiteľskej stanice, ktorá bola neskôr rozdelená na viacero samostatných prevádzkových objektov s areálov využívaných čiastočne na pôvodný účel, sklady, autoservis a pod. V okolí je okrem týchto objektov je situovaný Obecný úrad, pošta, obchod, na zónu priamo naväzuje pôvodná zástavba rodinných rodinných domov. Obcou prechádza št.cesta II triedy II/504 Trnava - Piešťany. Terén je rovinatý, v mieste je možnosť napojenia na všetky IS. Priečelie pozemku je v mieste napojenia na št. cestu široké cca 5m, k samotnému objektu, ktorý je situovaný cca 65 m od hlavnej cesty vedie vlastná prístupová cesta. Obec Veselé patrí k stredne veľkým obciam v okrese Piešťany, situovaná je cca 8 km juhozápadne od mesta, za diaľnicou D1. Infraštruktúra v obci je priemerná.

Liehovar na parc.č.262/16 (zámočnícka dielňa)
POPIS STAVBY
Objekt je členený na výrobnú časť v ľavom a strednom trakte a administratívno sociálnu časť v pravom trakte.
Výrobná časť pozostáva z troch navzájom prepojených dielní - zámočnícka dielňa, zvarovňa, brúsiareň, skladu a dielňa v zadnom prístavku.
Hlavný nosný konštrukčný systém stavby je riešený ako murovaný z tehál, hr.nad 60 cm, so stredovými nosnými múrmi. Murivo je bez vodorovnej izolácie na betónových základových pásoch. priečky sú tehlové, stropy nad bočnými traktami sú drevené trámové, podhľady rovné, nad stredným traktom je strop železobetónový. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v hygienických zariadeniach sú keramické obklady. Podlahy sú rôzne, podľa účelu miestnosti - v prevádzkových častiach je betón, v soc. zariadeniach je keramická dlažba. Zastrešenie je masívnym dreveným krovom so stolicami s plechovou pozinkovanou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú štukové, v úrovni prízemia sú obnovené. Okná a vstupné dvere sú plastové, vnútorné dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Vnútorná vybavenosť bola obnovená pri rekonštrukcii, v objekte je kompletný rozvod elektroinštalácie s rozvádzačmi s ističmi, rozvod plynu pri infražiaričoch, kompletné rozvody zdravotechniky. Vybavenie sociálnych priestorov - zariaďovacie predmety - umývadlá, WC a murované sprchové boxy. V objekte je nový rozvod teplovodného vykurovania s kotlom na tuhé palivo a panelovými radiátormi. Schody do 2.NP sú kovové jednoramenné. Miestnosť na poschodí je bez vybavenia, podlahy sú z palubovky, steny majú hrubú vápennú omietku, stropy sú drevené trámové bez podhľadu, okná jednoduché oceľové. Na poschodí nie sú žiadne rozvody inštalácií.
Objekt bol postavený v 30-tich rokoch 20.st. ako liehovar. Neskôr bol objekt využívaný ako stolárska dielňa, ostatných12 rokov bola využívaná ako zámočnícka dielňa - malá prevádzka. V súčasnosti je využívaná v plnom rozsahu.
Na stavbe sa neprejavujú žiadne závažné statické poruchy, údržba je priemerná. Počas doby využívania boli vykonávané rôzne rekonštrukcie a modernizácie, v r. 1985 bola vymenená krytina strechy. Najväčšia rekonštrukcia bola realizovaná v rokoch 1999 - 2000, pri ktorej boli kompletne vymenené vnútorné inštalácie, vybavenie, omietky, podlahy, v roku 2010 boli vymenené všetky okná a vstupné dvere na prízemí.

Oceľový prístrešok
POPIS STAVBY
Prístrešok je jednoduchá oceľová stavba so stĺpymi ukotvenými v betónových pätkách. Opláštenie je z troch strán plechové, strecha je pultová s krytinou z trapézového plechu. Podlaha je z hrubého betónu.

Oplotenie
Oplotenie je vybudované na celom obvode na hranici parc.č. 262/20, okrem pravej zadnej strany. Je z drôteného pletiva na betónových a oceľových stĺpikoch a betónových prahoch.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka je vedená z obecného vodovodu do vodomernej šachty a odtiaľ do budovy.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom a je umiestnená vo vjazde do areálu za vstupnou bránou. Je v nej osadený vodomer.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka je vedená zo zadnej strany stavby do ČOV na susednej parc.č. 262/18.

Kanalizačné šachty
Šachty sú osadené ako typove revízne šachty v trase prípojky.

Elektroprípojka
Elektroprípojka je vedená zemou z poistkovej skrine s hlavným ističom a meraním pri hlavnom vstupe pri vjazde do objektu.

Plynová prípojka
Plynová prípojka je vedená z verejného rozvodu z regulačnej stanice plynu do budovy.

Spevnená plocha
Spevnená plocha je betónová, tvorí príjazd do areálu z miestnej komunikácie a odstavné plochy pred budovou.

Komín
Komín je pôvodný murovaný tehlová v zadnej časti budovy. Profil spodnej časti je štvorcový, nadzemná časť je osemuholník. Celková výška je 25 m.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc19.09.2017