Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 07.11.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Dolná Breznica, okres Púchov

Kód: D-170050
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 51000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Púchov, obci Dolná Breznica, katastrálne územie Dolná Breznica, Okresný úrad Púchov - katastrálny odbor:

na LV č. 924 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 120, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 678/1 v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,

na LV č. 1304
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 678/1 o výmere 133 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 678/2 o výmere 374 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 679 o výmere 83 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 680/3 o výmere 595 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v severnej okrajovej obytnej časti obce Dolná Breznica, okres Púchov, okolitá zástavba sú rodinné domy štandardného vybavenia, prístup je po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody a elektriny, v obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová, úzke centrum obce je vzdialené cca. 400 m, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 11 km. Dom je štandardne vybavený, udržiavaný, orientácia obytných miestností je prevažne na južnú stranu. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality - lesy do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 120 na parc.č. 678/1 v k.ú. Dolná Breznica
Rodinný dom je situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov štandardného vybavenia v rovinatom teréne, prístupný je priamo z ulice, dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, v časti povalového priestoru nedokončené podkrovné podlažie, krov je sedlového stavu. Dom bol daný do užívania v r. 1966, ústredné kúrenie je z r. 2003, v rokoch 2007-2009 boli vymenené okná za plastové okná, nové podlahy, vybudované podkrovné podlažie, vyhotovené zateplenie domu, strešná krytina. Dom je napojený na verejný rozvod vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do vlastnej žumpy,. Dispozičné riešenie podlažia je zakreslené v prílohe posudku.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia murivo-izolant; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP, 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP, 1. NP - cementový poter; - Strecha - krovy hambálkové; krytiny strechy na krove plechové z poplastovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP - obklady keramické a obklady drevom; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené v podkroví nedokončené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne; vane; kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché oceľové; 1. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové; - Podlahy obytných miestností - 1. NP - z PVC; 1. PK -veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) - nedokončené; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP, 1. PK - keramické dlažby, v podkroví nedokončené; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - sporák na tuhé palivo; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - kozub s otvoreným ohniskom; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivo VIADRUS; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z plastového potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. PP, 1. PK - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, udržiavaný, podkrovné podlažie nie je dokončené. Vzhľadom na vek domu a stavebnotechnický stav je celková životnosť uvažovaná 100 rokov.

Hospodárska stavba na parc.č. 678/2
Stavba je samostatne stojaca na dvore parc.č. 678/2 z južnej strany RD, stavba je jednopodlažná bez podpivničenia so sedlovou strechou, uvažované, že bola postavená v r. 1968, užívaná ako dreváreň, sklad náradia a domáca dielňa. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie drevené s náterom, stropy drevené trámové, krov drevený sedlový, krytina škridlová, podlahy betónové, dvere drevené, okná drevené jednoduché. Stavba je v zachovalom stave, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

Plot
Plot ohraničuje dvor a predzáhradku na parc.č. 678/2 od ulice, základy sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plote sú osadené dvoje kovové plotové vráta a dvoje plotové vrátka.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je z monolitického betónu s oceľovým poklopom, osadená na parc.č. 679.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o odvedenie splaškovej kanalizácie z RD do žumpy.

Žumpa
Žumpa je z monolitického betónu.

Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejný rozvod elektrickej energie.

Spevnené plochy - dlažba
Spevnené plochy sú z keramickej dlažby na betóne, nachádzajú sa pri RD

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc10.10.2017