Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 10.10.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Beňuš, okres Brezno

Kód: D-190019
Miesto: v konferenčnej sále RED DEER hotel & restaurant so sídlom Rohozná 639/27, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 30520 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Brezno, obci Beňuš, katastrálne územie Beňuš, Okresný úrad Brezno - katastrálny odbor na LV č. 780 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 473, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1021, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1020 o výmere 131 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1021 o výmere 495 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Rodinný dom sa nachádza v južnej obytnej časti Pôbišovo obce Beňuš, okres Brezno, v zástavbe rodinných domov, terén je severný svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a železničná. Úzke centrum obce je vzdialené 200, centrum okresného mesta Brezno je vzdialené cca. 10 km, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Dom je samostatne stojaci, štandardne vybavený, vyžaduje údržbu, orientácia obytných miestností je na západnú stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality - lesy v bezprostrednej blízkosti obce.

Rodinný dom súp.č. 473 na parc.č. 1021 v k.ú. Beňuš
Dom je samostatne stojaci, postavený v miernom severnom svahu, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, v časti povalového priestoru jednu podkrovnú miestnosť. Dom bol daný do užívania v r. 1965, pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, plynu a elektriny, kanalizácia odvedená do žumpy
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál hr. do 40 cm; 1. PK - murované z tehál hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP, 2. NP - cementový poter; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - škrabaný brizolit; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne; 2. NP - vane; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené; 1. PK - dvojité drevené; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP, 2. NP, 1. PK - palubovky, dosky; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák na tuhé palivo; 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - ostatné; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 2. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - liatinové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 2. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, opotrebovanie zodpovedá veku, dom vyžaduje opravu resp. výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom k veku domu a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Plot - rámové pletivo
Plot ohraničuje časť parc.č. 1021 zo západnej strany, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vrátka s drôtenou výplňou.

Plot - strojové pletivo
Plot ohraničuje parc.č. 1020 a 1021, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody v ulici, prípojka prechádza parc.č. 1021 z južnej strany od RD smerom do ulice.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o osvedčenie splaškovej kanalizácie do žumpy, prípojka prechádza parc.č. 1021 zo SV strany RD.

Žumpa
Jedná sa o betónovú žumpu, nachádza sa na obecnom pozemku parc.č. 1022, SV od RD.

Plynová prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice, prípojka prechádza parc.č. 1021 z JZ strany od RD smerom do ulice.

Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejné NN rozvody, prípojka sa nachádza z južnej strany RD.

Spevnené plochy
Spevnené plochy sú z monolitického betónu, tvoria prístupové, okapové chodníky zo severnej a východnej strany RD.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc10.09.2019