Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.09.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Kameničná, okres Komárno

Kód: D-180101
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 24400 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 32500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Kameničná, katastrálne územie Kameničná, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 708 ako:
- stavba - dom súp. č. 344, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 170/38, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 170/38 o výmere 499 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 170/39 o výmere 707 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Kameničná, katastrálne územie Kameničná, okres Komárno (cca 6,00 km) (širšia spádová oblasť Komárna), v jej obytnej okrajovej časti, v zastavanom území obce v zástavbe rodinných domov s prístupom po spevnenej komunikácii. Spojenie je s Komárnom autobusovou dopravou s pravidelnou frekvenciou jázd. Obec má cca 1800 obyvateľov, potravinové obchody, sieť základných služieb, nachádza sa tu obecný úrad, kultúrne zariadenie, športový areál, materská škola, vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, elektrický rozvod, telekomunikačná sieť. Pracovné možnosti sú priemerné, nezamestnanosť je okolo 15%. Realitný trh je v oceňovanej časti obce priemerný. Miesto je nie zaťažené negatívnymi vplyvmi. Hlavnou oceňovanou nehnuteľnosťou je samostatne stojaci rodinný dom súp.č.443 na parc.č.170/38. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie.

Rodinný dom s.č.344 na parc.č.170/38
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom s.č.344 sa nachádza na rovine na pozemku parc. č.170/38, v obci Kameničná. Dom je v rade starších a novších rekonštruovaných domov uličnej zástavby. Dom je vykurovaný plynom podľa prípojky, ale podľa pomôcky na PP ústredne (možné dnes vypnuté) na pevné palivo. Dom je napojený aj na plyn, elektriku, kanalizáciu a vodovod.
Príslušenstvo je stavba skladu z roku 1967.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je 2x izba s kuchyňou podľa zaťa v 1NP, podľa pomôcky vyzerá časť nedokončená bez omietok s jednoduchým oceľovým oknom podľa fotografií v roku 2014. V 2NP je chodba, kde je zriadená nad schodiskom fajčiareň, chodbou cez kuchyňu do 3x izibe a kúpelne s WC.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kuchýň - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbesto

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc02.09.2019