Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.01.2020 o 12.00 hod., rodinný dom Leles, okres Trebišov

Kód: D-190044
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 5700 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Leles, katastrálne územie Leles, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor:
na LV č. 2092 ako:
- stavba - rodinný dom, súp. č. 357, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 126/3, v spoluvlastníckom podiele ? + ? ,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 126/3 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele ? + ? ,
na LV č. 2111 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 126/7 o výmere 122 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".

Rodinný dom sa nachádza na ul. Blatná 18 v severnej obytnej časti obce Leles, okr. Trebišov, v uličnej zástavbe rodinných domov, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová, úzke centrum obce je vzdialené cca. 500 m, centrum okresného mesta Trebišov je vzdialené cca. 53 km. V obci sú konfliktné skupiny obyvateľstva, dopyt je nižší. Dom je samostatne stojaci na dvore brata dlžníka, je bez vybavenia, zanedbaný, užívaný ako sklad, vyžaduje rekonštrukciu, orientácia obytných miestností je na juh, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby je minimálna nakoľko sa nachádza na malom pozemku. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - les do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 357 na parc.č. 126/3 v k.ú. Leles
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, plochú strechu, podľa prevzatého čestného prehlásenia o veku domu vlastníkom nehnuteľnosti, bol dom postavený v r. 1985, dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s dvomi obytnými miestnosťami a príslušenstvom, ktorého súčasťou je v I.NP aj garáž, dispozičné riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku.
Technické riešenie: - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z iných materiálov - kvadry v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. NP - betónové s povrchom z PVC; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit - v časti opadané zavlhnuté; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP, 2. NP - z PVC; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - cementový poter; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - ostatné; - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody z vlastnej studne cez domácu vodáreň, ktorá je ohodnotená vo vonkajších úpravách; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - kameninové potrubie; 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami.
Obhliadkou domu bolo zistené, že dom nie je trvalo obývaný, je zanedbaný, bez vnútorného vybavenia, bez údržby, má opadané vonkajšie omietky, zatečené stropy od strechy v II.NP, poškodenosť vo výpočte je zohľadnená percentom poškodenia. Vzhľadom na vek, zistený stavebno-technický stav, je uvažované so životnosťou 90 rokov.

Plot od ulice
Plot ohraničuje parc.č. 126/7 z južnej strany od ulice, základy sú betónové, podmurovka betónová, výplň je z oceľových profilov v rámoch, v plote sú osadené jedny kovové plotové vráta a jedny vrátka.

Plot bočný
Plot ohraničuje parc.č. 126/7 z východnej strany, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na vodu zo studne, ktorá sa nachádza na dvore parc.č. 126/1 susedného RD.

Domáca vodáreň
Jedná sa o domácu vodáreň umiestnenú v I. NP RD.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o odvedenie splaškovej kanalizácie z RD do vlastnej žumpy.

Žumpa
Jedná sa betónovú žumpu, nachádza sa na parc.č. 126/7 zo severnej strany RD.

Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejne NN rozvody z ulice.

Spevnené plochy
Jedná sa o chodník z monolitického betónu pri RD.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc19.12.2019