Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.09.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Dolné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Kód: D-190066
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 49.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 49.500,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Veľký Krtíš, obci Príbelce, katastrálne územie Dolné Príbelce, Okresný úrad Veľký Krtíš - katastrálny odbor:
na LV č. 1226 ako:
- stavba - dom súp. č. 244, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 204/3, v podiele 1/1,
na LV č. 1225 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 204/1 o výmere 767 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 2/4 + 2/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 204/3 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 2/4 + 2/4,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne - intraviláne obce Príbelce, pozemok je v časti bočná ulica Dolné Príbelce, ku ceste I75 400m, je vzdialenosť od centra 0,5km, je obytná poloha s infraštruktúrou, opis v časti pozemky, nákupné centrum 8km v okresnom meste Veľký Krtíš, zastávka autobusu 400m, do B. Bystrice centra kraja 80km, čas jazdy 80min.Ulica je s povrchom spevneným, je kultúrny dom knižnica, .... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka vinárska oblasť, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na
bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom súp.č.244 na KNC parc.č.204/3 k.ú.Dolné Príbelce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Trojpodlažný rodinný dom na svahu viac ako 5% v novej a staršej výstavbe. Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, elektriku a vykurovaný je na pevné palivo s prípravou TÚV. Nie sú zvláštne konštrukcie.
Je studňa a altánok ako príslušenstvo domu.
Dispozičné riešenie:
Je s 2x nadzemným a jedným podzemným podlažím, dispozične je to jeden byt s príslušenstvom. Na 1PP je kotolňa so skladom a garážou a práčovňou, kde je aj WC. V 1NP 3xizba s kuchyňou a WC s kúpeľňou, kde
je sprcha. V druhom nadzemnom podkrovnom je jedna obytná izba.
Technické riešenie, je stanovená aj miera poškodenosti, viď foto praskliny múru, omietky:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky,
snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod propán-butánu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm)

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.08.2020