Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 30.09.2020 o 10.00 hod., garsónka Martin, okres Martin

Kód: D-200002
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 32.800,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 32.800,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Martin, Okresný úrad Martin - katastrálny odbor na LV č. 5252 ako:
- byt č. 25- Stred, vchod 1, na 5. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4534 na ulici Izabely Textorisovej, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 4534 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1911/24, v podiele 2500/311194,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1911/24 o výmere 402 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 4534 postavený, v podiele 2500/311194.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť - bytový dom s.č.4534 s garsonkou bytom č.25 sa nachádza v katastri mesta Martin- okresné mesto, v širšom centre mesta na ulici Izabely Textorisovej č.1, cca 15 minút chôdze od centra mesta pešej zóny. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete v rozsahu zemný rozvod sekundárnej siete elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, strednotlakový rozvod zemného plynu, diaľkový rozvod tepla a telekomunikačné siete. Bytový dom je postavený na p.č.1911/24, pozemok je rovinatého charakteru, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi v smere sever -juh, byt je situovaný v smere prevažne na juhozápad. Má 1x vchod, 12
podlaží - nadzemných. Oceňovaný byt sa nachádza na 5.p. (6.nadzemné podlažie), jeho číslo je 25 stredná sekcia s pivnicou č.25. Dopravné i parkovacie možnosti sú dobré, prostredie je kľudné vhodné k bývaniu.

Byt č.25 v dome súp.č.4534 na parc.č.1911/24 k.ú. Martin
POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1982 podľa kolaudácie, dom bol vyhotovený panelovou plošnou technológiou v systéme TO-6B, byt sa nachádza podľa LV na 5.p. podľa skutočnosti na 6.NP z celkovo 12.NP v prízemnej časti sú dve občianske vybavenia obchody a služby, v prízemí 1.NP je umiestnená pivnica. Byt je od schodiska vľavo stred z piatich na podlaží, je 2x výťah malý 320kg a veľký 500kg, schodisko je štandardné sokel obložený, PVC povrch a olejový náter stien, okná plastové zdvojené na schodisku. Dom má rovnú plochú strechu s krytinou fatrafol s PUR penou, fasáda sú silikátové nátery BAUMIT z roku 2018 oteplený. Byt je štandardne vybavený jadrom kovoplastickým bez obkladu keramického, kuchynská linka je na báze dreva s drezom smalt a pákovými batériami s odsávačom pár nad plynovou dvojplatničkou, je diaľkovo vykurovaný s dodávkou teplej vody z mestskej teplárne, telesá plechové. Podlahy sú PVC aj WC spolu v kúpeľni, rovné stropy, na stenách tapety, dvere bezpečnostné vstupné klasické, zdvojené plastové okná so žalúziami, ako predpoklad v celom dome. Je orientovaný oknami na juhozápad, v dome spolu 1x vchod 57bytov. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, zemný plyn, centrálny rozvod tepla a vodovod. Je možné parkovanie pred domom. Je nová signalizácia do každého bytu s novými dverami. Nameraná plocha je 24,52m2, čo zodpovedá približnej evidencii.
TECHNICKÝ STAV
Stavba panelového obytného domu, bola dokončená v roku 1982. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov systému TO6B vežový systém bytového domu, údržba je nadpriemerná s rekonštrukciou prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, plastových okien, oteplenia, v roku 2018, je predpoklad výmeny pôvodného okna zdvojeného dreveného za plastové pri otepľovacích prácach. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 95 rokov.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.08.2020