Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 10.02.2022 o 10.00 hod., stavby a pozemky Málinec, okres Poltár

Kód: D-210016
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 169.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 339.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poltár, obci Málinec, katastrálne územie Málinec, Okresný úrad Poltár - katastrálny odbor na LV č. 1795 ako:
- stavba - trafostanica bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/3, v podiele 1/1,
- stavba - administratívna budova bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/6, v podiele 1/1,
- stavba - závodná jedáleň bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/7, v podiele 1/1,
- stavba - výrobná hala bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/11, v podiele 1/1,
- stavba - kotolňa bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/12, v podiele 1/1,
- stavba - kompresorová stanica bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/13, v podiele 1/1,
- stavba - sklad bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/14, v podiele 1/1,
- stavba - sklad bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/15, v podiele 1/1,
- stavba - sklad bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 436/16, v podiele 1/1,
- stavba - čistička odpadových vôd bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 926/2, v podiele 1/1,
- stavba - regulačná stanica bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 926/4, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/1 o výmere 9176 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/2 o výmere 921 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/3 o výmere 280 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/6 o výmere 378 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/7 o výmere 407 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/10 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/11 o výmere 3607 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/12 o výmere 410 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/13 o výmere 170 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/14 o výmere 93 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/15 o výmere 187 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/16 o výmere 164 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/18 o výmere 455 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/19 o výmere 176 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/24 o výmere 42 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 436/25 o výmere 109 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 437/3 o výmere 2194 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 926/2 o výmere 248 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 926/4 o výmere 101 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 6805 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2175/2 o výmere 255 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2175/9 o výmere 2507 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený areál spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA sa nachádza v priemyselnej zóne obce Málinec, okres Poltár, na Sklárskej ulici, ide o areál bývalých sklární. Obec Málinec má 1496 obyvateľov /údaj k 31.12.2020/, leží na hornom toku rieky Ipeľ, asi 13 km od okresného mesta Poltár. Hodnotený areál je prístupný odbočením z verejnej cestnej komunikácie, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s bežnou prašnosťou a hlučnosťou od uličnej cestnej premávky, prímestská hromadná doprava je autobusová, na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom mieste je dopyt nižší ako ponuka, najmä s prihliadnutím na charakter objektov, ich polohu a reálnu kúpnu silu obyvateľstva. Stavby v areáli sa dlhodobo nevyužívajú, sú zdevastované, schátrané, bez vykonávanej stavebnej údržby, vnútorné inštalačné rozvody a vybavenie objektov je prevažne odstránené a rozkradnuté, stavby sú značne poškodené, predpokladám, že prevažnú časť stavieb bude potrebné asanovať. Vzhľadom na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,30.

Hodnotené pozemky parc.č. 2175/2 a 2175/9 spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA sa nachádzajú v krajskom mesta Banská Bystrica, na Lazovnej ulici, t.j. na pravej strane cestnej komunikácie vychádzajúcej z mesta severným smerom, lokalita je blízka širšiemu centru mesta. Pozemky tvoria pás územia medzi miestnym potokom Bystrička a uličnou komunikáciou, na pozemkoch je umiestnené športové ihrisko. V hodnotenej časti mesta je zmiešaná, prevažne bytová výstavba, občianska vybavenosť, v susedstve je areál mestského cintorína, na Lazovnej ulici sú ďalej administratívne a obchodné budovy. Hodnotené územie je prístupné odbočením z verejnej cestnej komunikácie Lazovnej ulice, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc14.01.2022