Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENE!!!!!!!DRAŽBA 22.09.2023 o 10.00 hod., Rodinný dom - Dolná Mariková, okres Považská Bystrica

Kód: D - 230013
Miesto: zasadacia miestnosť v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 33.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 3.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 33.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Považská Bystrica, obci Dolná Mariková, katastrálne územie Dolná Mariková, Okresný úrad Považská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 3856 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 303, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1346/2,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1346/1 o výmere 392 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1346/2 o výmere 138 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1346/3 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1346/4 o výmere 210 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží, vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Dom sa nachádza v okrajovej časti obce Dolná Mariková ulica Besné č.303, 1,0km od centra obce. Od krajského mesta Trenčín je obec vzdialená približne 63 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 40 min. do centra Krajského mesta.
V okolí domu je občianska vybavenosť, Považská Bystrica je 15 km.
Lokalita sa zaraďuje do okraja obce. Orientácia obytných miestností je prevažne
v smere na juhovýchod.

Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.303 na KNC parc.č.1346/2 k. ú.
Dolná Mariková
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom súp.č.303 na KNC parc.č.1346/2 k.ú. Dolná Mariková, je ako súčasť osadnej zástavby "Besné" a samostatne stojacich domov je osadený na svahovitom teréne do 15% spolu s príslušenstvom. Situovaný je v časti vhodnej na rekreáciu
s obmedzenou dostupnosťou dopravy vzhľadom na 1km úzkej síce spevnenej cesty asfaltovej ale bez riadnej krajnice. Rodinný dom je prístupný z ulice a poza humno bránou, kde je možné parkovať. V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvody elektrickej energie, voda zo studne Darling a kanalizácia do žumpy. Vykurovanie na pevné palivo ústredne aj lokálne kuchynským šporákom.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má 1x byt na 1NP , je 4i byt s príslušenstvom a 1x PP pivnicou
s predpokladanou zastavanou plochou podľa pomôcok 49m2,
kde je predpoklad kotolňa. Vstup do domu je zabezpečený z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor do zádveria a do 3x prechodných izieb a do kuchyne
s obývačkou a do sociálneho zariadenia s vaňou a WC s umývadlom a chodby
s vonkajším schodiskom do 1PP .
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické, - Schodisko - cementový poter
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - špárované murivo
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené
s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností
- cementový poter, tehlová dlažba - Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie
- ostatné - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu
na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody
- z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím
s vodorovnou izoláciou, - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc, - Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy
- z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;
- vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene),
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj.
s trojvrstvovým zasklením, - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky), - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla, - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá, - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný
s ústredným vykurovaním, - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením,...Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.08.2023