Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÁ!!!DRAŽBA, 30.11.2023 o 11:00 hod., Rodinný dom Veľký Horeš , okres Trebišov

Kód: D - 230020
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov
Najnižšie podanie: 36.400 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Veľký Horeš, katastrálne územie Veľký Horeš, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 204 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 246, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 24, v podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 24 o výmere 496 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 51 o výmere 626 m2, druh pozemku: záhrada, v podiele 1/2 + 1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva,
Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy,v obytnej zóne-intraviláne obce Veľký Horeš, okres Trebišov v kraji Prešovskom 8km od okresného mesta, na bočnej ulici Družstevná, k centru v zóne starších a rekonštruovaných rodinných domov, objekt je orientovaný v smere západ východ na rovinatom pozemku. Umiestnený je vedľa prístupovej spevnenej komunikácie v uličnej zástavbe. Ulica je s povrchom spevneným asfaltovým, sú verejné parkoviská, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská. Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.246 na parc.č. KNC č.24 k.ú.Veľký Horeš

POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný rodinný dom z roku 1930 podľa pomôcok a čestného vyhlásenia. Dom je v rade domov staršej výstavby na rovine na KNC č.24, je napojený na kanalizáciu do vlastnej žumpy, vodovod, elektriku s prípravou TÚV v el. bojleri.

Dispozičné riešenie: Dispozične je to 1x byt s príslušenstvom, v 1NP 2izbový s kuchyňou, kúpelňou spolu s WC, prechodom po dlžke objektu je prístup do 2x izby a v kuchyni je vstup do kúpelne s vaňou a umývadlom. Príslušenstvom je 1x sklad.

Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,mix pálená a nepálená) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - plastové plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla - Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvektory - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.

TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa podkladu zadávateľa, ako odborný predpoklad v roku 1930, podľa materiálového vyhotovenia a čestného prehlásenia majiteľka nevedela (objekt kúpila v roku 2006), čo je rozoznateľné na použitých materiáloch dlhodobej aj krátkodobej životnosti a ich opotrebenia. Znalec sa stotožnil s uvedeným rokom vzhľadom na odborne zistené opotrebenie, údržba je štandard v interiéri, boli vymenené okná za plastové, podlahy a dlažby a sanita a kuchyňa s el. konvertormi. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materialov kombinácie murovacích tvárnic z nepálenej a pálenej tehly, údržba je nutná výmena a oprava strechy, nebolo vykonané oteplenie múru skladobne 530mm. Životnosť stanovujem odborne, ako murované domy, ale s ohľadom na technický stav, odborným odhadom kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Drobná stavba: Sklad na KNC č.24 k.ú.Veľký Horeš
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Pristavané ku domu zo zadnej časti na KNC parc.č.24

Dispozičné riešenie:
Sklad náradia do záhrady

Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie - Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter
- Úpravy vnútorných povrchov - nátery
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou
- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty

TECHNICKÝ STAV
Stavba drobnej stavby napojená na hlavnú stavbu, bola dokončená


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Dražobná vyhláška.doc05.10.2023