Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 26.03.2019 o 10.30 hod., byt Prešov, okres Prešov

Kód: D-180084
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 60.700 €
Dražobná zábezpeka: 8.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 60.700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obci Prešov, katastrálne územie Prešov, Okresný úrad Prešov - katastrálny odbor:
na LV č. 9742 ako:
- byt č. 5, vchod 21, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 5012 na ulici Janouškova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 5012, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3150, v podiele 56/1777,
na LV č. 10524 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3150 o výmere 470 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 5012 postavený, v podiele 56/1777.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ul. Janouškova 21 v širšom centre krajského mesta Prešov, v zástavbe starších bytových domov. Prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. V blízkosti do 10 min. chôdze sa nachádza úzke centrum mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou a dopravou krajského mesta. Dom je zateplený, udržiavaný, byt sa nachádza na 2. poschodí (III.NP), je kompletne zrekonštruovaný so štandardným vybavením, orientácia miestností je východ a západ. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 5 v bytovom dome súp.č. 5012 v k.ú. Prešov
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má tri vchody, jedno podzemné podlažie, kde sú pivnice a spoločné miestnosti, má päť nadzemných podlaží bytovými jednotkami - pričom tri podlažia sú pôvodné a dve podlažia sú v nadstavbe bytového domu. Dom je zateplený, napojený je na všetky verejné rozvody IS, nemá výťahy, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, obvodové nosné steny sú murované hr. 45 cm, vonkajšie fasády zateplené, omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza, v nadstavbe je keramická dlažba, strecha je plochá, krytina z natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a poštovými schránkami. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, žehliareň, komíny, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a aj zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 5 na 2. poschodí je pôvodne dvojizbový, pri rekonštrukcii bytu z pôvodnej kuchyne bola vytvorená tretia izba a zo špajze a časti chodby bola vytvorená kuchyňa, príslušenstvom bytu je: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, byt má z obývacej izby prístup na balkón. Byt je kompletne zrekonštruovaný, vrátane rozvodov IS je štandardne vybavený, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku, domový telefón, káblovú TV a internet, vykurovanie je ústredné vlastným plynovým kotlom, ohrev vody vlastným zásobníkovým ohrievačom, umiestnené v kúpeľni, radiátory sú liatinové, jeden panelový a v kuchyni jeden rebríkový. Podlahy v izbách sú laminátové, v ostatných miestnostiach a na balkóne je keramická dlažba. Okná sú plastové s vnútornými žalúziami, dvere drevené plné a presklené hladké, vchodové tapacírované. Na stenách a stropoch sú hladké stierky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde sa nachádza rohová plastová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, splachovací záchod "kombi", keramický obklad stien. Byt je trvalo obývaný v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1958. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email: