Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 26.06.2019 o 12.00 hod., 1/2 rodinný dom Zázrivá, okres Dolný Kubín

Kód: D-190010
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 19400 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 38800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obci Zázrivá, katastrálne územie Zázrivá, Okresný úrad Dolný Kubín - katastrálny odbor:
na LV č. 4160 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 127, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2982/1, v spoluvlastníckom podiele 1/2,
na LV č. 9210 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 22237/11 o výmere 378 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2.


Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ulici v SV časti Havrania obce Zázrivá, okres Dolný Kubín v zástavbe rodinných domov so štandardným vybavením, jedná sa o obytno-rekreačnú lokalitu v ochrannom pásme NP Malá Fatra. V mieste je možnosť napojenia na verejné rozvody inžinierskych sieti vody, elektriny a plynu, terén je rovinatý, prístup po spevnenej miestnej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť. Vzdialenosť centra obce je 1,7 km, okresného mesta je cca. 22 km, v obci premáva prímestská autobusová doprava. Dom je štandardne vybavený v zachovalom stave, vyžaduje dokončenie, údržbu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je prevažne na východ a západ, príslušenstvo bez dopadu na cenu nehnuteľnosti. Zmena v zástavbe bez zmeny. V mieste je tiché životné prostredie, v blízkosti sa nachádza les.


Rodinný dom súp.č. 127 na parc.č. KN-C 2982/1 v k.ú. Zázrivá
Dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, sedlovú strechu s možnosťou stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol daný do užívania v r. 1987 na základe Kolaudačného rozhodnutia č. ÚP-1200/1987 zo dňa 13.08.1987. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky, v I.NP z jednej obytnej miestnosti, kuchyne, špajze, nedokončenej kúpeľne s WC, skladu, kotolne a chodby, v II. NP sú štyri obytné miestnosti, kúpeľňa, WC, chodba, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do žumpy, v ulici je možnosť napojenia na plyn.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko mäkké drevo dyhované s podstupnicami; - Strecha - krovy väznicové sedlové; krytiny strechy na krove plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové, v 1. NP v kúpeľni s WC nedokončené, v časti drevené obklady stien; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky - nevyhotovené; 1. NP - nevyhotovené, 2. NP - vane; 1. NP - kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 2. NP - WC min. do výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere plné alebo zasklené dyhované; okná dvojité drevené; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP, 2. NP - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - PVC; 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z prírodného dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - nevyhotovené, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - nevyhotovené, 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - nevyhotovené, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - nevyhotovené, 2. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - nevyhotovený, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové potrubie; 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, opotrebovanie zodpovedá veku, v II. NP v časti zaplesnené steny, vyžaduje dokončenie kúpeľne s WC v I. NP, údržbu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Nedokončenosť je vo výpočte zohľadnená percentom dokončenosti. Vzhľadom na vek, a zistený stavebnotechnický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Plot od ulice
Plot ohraničuje parc.č. KN-C 2982/2 od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z oceľových profilov, v plote sú osadené kovové plotové vrátka a vráta.

Plot južný
Plot ohraničuje parc.č. KN-C 2982/1 a 2982/2 z južnej strany, základy a podmurovka sú betónové, výplň je zo strojového pletiva.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody z ulice.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o napojenie splaškovej kanalizácie z RD do žumpy na parc.č. 2982/1.

Žumpa
Žumpa je z monolitického betónu s oceľovým poklopom, nachádza sa na parc.č. 2982/1 z JV strany RD

Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejné rozvody NN zo stĺpa v ulici.

Spevnené plochy 1
Spevnené plochy sú z monolitického betónu, tvoria spevnený vjazd vo dvore parc.č. 2982/1.

Spevnené plochy 2
Spevnené plochy sú z monolitického betónu, tvoria prístupový a okapové chodníky pri RD na parc.č. 2982/1 a 2982/2.

Spevnené plochy 3
Spevnené plochy sú z lešteného kameňa, tvoria okapový chodník zo západnej strany RD na par.č. 2982/2.

Oporný múr
Oporný múr je z monolitického betónu, nachádza sa z južnej strany parc.č. 2982/2 na hranici s parc.č. 2982/1.

Prístrešok nad vchodom
Jedná sa o zastrešenie vch

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.06.2019