Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.08.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Michaľany, okres Trebišov

Kód: D-190003
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14000 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 18600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Michaľany, katastrálne územie Michaľany, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor:
na LV č. 1192 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 64, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 338/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 338/1 o výmere 110 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 1193 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 338/2 o výmere 345 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 339 o výmere 829 m2, druh pozemku záhrada,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Rodinný dom sa nachádza v JV okrajovej obytnej časti obce Michaľany, okr. Trebišov na ul. Majerská 49 v uličnej zástavbe rodinných domov, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a železničná, centrum obce je vzdialené cca. 600m, úzke centrum okresného mesta Trebišov je vzdialené cca. 17 km. Dom je samostatne stojaci, modernizovaný, vyžaduje opravu a výmenu opotrebovaných pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je na sever a východ, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality - lesy nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 64 na parc.č. 338/1 v k.ú. Michaľany
Dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, valbovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Na základe predložených podkladov bolo zistené, že dom je užívaný od r. 1957, prístavba izby, verandy, kúpeľne a WC je z r. 1969, dom je čiastočne modernizovaný. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s tromi obytnými izbami s príslušenstvom, dispozičné riešenie je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody kanalizácie, plynu a elektriny, voda je privedená z vlastnej studne, v čase obhliadky bola studňa bez vody.
Technické riešenie: - Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované v kombinácii tehly a z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové, sadrokartónové podhľady; - Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky zdrsnené, striekaný brizolit; - vápenno-cementové hladké; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne; - vane; - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové; okenné žalúzie - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle; - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, zistené bolo, že dom vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti a opotrebovaného vybavenia, dokončenie vonkajších fasád, v interiéri sa vyskytujú plesne, obvodové steny sú spevnené oceľovými ťahadlami, opotrebovanie zodpovedá veku. Vzhľadom k veku domu, nedokončeným vonkajším fasádam, a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou 90 rokov.

Plot
Plot ohraničuje parc.č. 338/2 zo severnej strany od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z oceľových profilov, v plote sú osadené kovové plotové vráta a vrátka.

Studňa
Jedná sa o kopanú studňu na dvore pri RD, vystužená s betónovými skružami, napojená na domácu vodáreň, v čase obhliadky bez vody.

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na zdroj vody zo studne.

Domáca vodáreň
Jedná sa o elektrické horizontálne čerpadlo 3*400/230, oceľová tlaková nádoba valcovitá, ležatá.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejnú kanalizáciu v ulici, prípojka prechádza dvorom na parc.č. 338/2.

Plynová prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu v ulici, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 338/2.

Elektrická prípojka
Jedná sa o zemné napojenie RD na verejné rozvody NN elektrickej energie, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 338/2.
Spevnené plochy
Spevnené plochy sú z monolitického betónu, tvoria prístupové chodníky k RD.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc21.08.2019