Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 06.11.2017 o 10.00 hod., maštaľ, sklad obilia Santovka, okres Levice

Kód: D-170046
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 74300 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 74300 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obci Santovka, katastrálne územie Malinovec, Okresný úrad Levice - katastrálny odbor na LV č. 763 ako:
- stavba - maštaľ MD/sklad obilia súp. č. 388, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 21/2 v podiele 1/1,
- stavba - maštaľ MD/sklad obilia súp. č. 389, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 21/4 v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 21/2 o výmere 438 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 21/3 o výmere 4399 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 21/4 o výmere 445 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.
2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obci Santovka, katastrálne územie Santovka, Okresný úrad Levice - katastrálny odbor na LV č. 1132 ako:
- stavba - sýpka súp. č. 468, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 52/12 v podiele 1/1.

Ohodnocovaný objekt je postavený v obci Santovka, k.ú. Malinovec. Osadený je na okraji obce.

Budova je osadená v obci Santovka na okraji obce. V bezprostrednej blízkosti je kostol, bytové domy, rodinné domy a osada s neprispôsobivými občanmi.

Sklad s.č. 388
POPIS STAVBY
Objekt je prízemný, nepodpivničený, pôdorys je obdĺžnikového tvaru. Nosnú konštrukciu tvoria drevené stĺpy a prievlaky vo dvoch rachoch vzdialených od seba 2,7m. Stropná konštrukcia je drevená trámová bez podhľadu, obvodový plášť je murovaný z tehál. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné hladké, podlaha je betónová iba v 1/3. Zo strany dvora sú veľké otvory pre vjazd do haly bez zárubní, na druhej strane boli pôvodne okná, ktoré sú zamurované. Krov je drevený sedlový s pálenou obyčajnou krytinou. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, ktorá je poškodená a nefunkčná. Poškodené sú aj vnútorné a vonkajšie omietky.
Objekt je pôvodný, vybudovaný v roku 1920. Neskôr bola stavba v užívaní Štátnych majetkov ako sklad. Stavba je v zlom technickom stave, neudržiavaná.
Životnosť prevádzkových stavieb je prevažne 80 rokov. Predpokladám, že po prevzatí stavby do užívania Štátnymi majetkami bola urobená čiastočná rekonštrukcia a preto stanovujem životnosť na 100 rokov. Aj s ohľadom na predpokladanú zostatkovú životnosť.
Využívanie stavby vyžaduje značné investície na rekonštrukciu a sprevádzkovanie.

Sklad s.č. 389
POPIS STAVBY
Objekt je prízemný, nepodpivničený, pôdorys je tvaru L . Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy a prievlaky vo dvoch radoch vzdialených od seba 3,3m. Vo vyššej časti sú nosné železobetónové stĺpy a prievlak iba v strede . Stropná konštrukcia je železobetónová, obvodový plášť je murovaný z tehál, vnútorné vstavby - kotolňa s plynovým kotlom a sklad, sú vymurované z pórobetónových šedých tvárnic. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha je betónová. Okná sú oceľové jednoduché, vráta sú plechové otváravé v nižšej časti a posuvné plechové vo vyššej časti, vnútorné dvere sú rámové drevené. Krov je drevený sedlový s pálenou obyčajnou krytinou. V kotolni je plynový kotol ÚK. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, ktorá je poškodená a nefunkčná. Poškodené sú aj vnútorné a vonkajšie omietky.
K pôvodnej stavbe bola pristavená prízemná časť so sedlovovu strechou, kde je kancelária s pultovou strechou, drevenými oknami, rámovými dverami. Vonkajšia i vnútorná omietka je hladká. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom, vytvoreným obkladom na báze dreva.
Objekt bol vybudovaný v roku 1952 a bol v užívaní Štátnych majetkov ako sklad. Stavba je v zlom technickom stave, neudržiavaná. Využívanie stavby vyžaduje značné investície na rekonštrukciu a sprevádzkovanie.

Plot I
Jedná sa uličné oplotenie a oplotenie z ľavej a zadnej strany, ktoré pozostáva z oceľových stĺpikov a pletiva. V plote sú osadené kovové vráta a vrátka.

Plot II
Oplotenie je z oceľových stĺpikov a pletiva s betónovými prahmi medzi stĺpikmi.

Kopaná studňa
Medzi budovami je kopaná studňa hĺbky 10m s elektrickým čerpadlom. Voda sa prečerpáva do vodojemu v kotolni a odtiaľ ide rozvod do areálu.

Areálový rozvod vody
Areálový rozvod vody je vedený zo studne medzi budovami do vodojemu a odtiaľ do areálu. Momentálne je nefunkčný.

Elektroprípojka
Elektroprípojka je vedená zemou do RIS na budove s.č.389. Dĺžka prípojky je 51 m. Odtiaľ je vedená po fasáde budovy do zadnej časti a zemou do zadnej haly. Prívod elektriny je odpojený.

Plynová prípojka
Plynová prípojka je vedená zo zadnej strany pozemku, kde na cudzom pozemku je regulačná stanica plynu na ST a odtiaľ je prípojka do kotolne v budove s.č. 389. Plynová prípojka je odpojená.

Spevnená plocha
Plocha pred halou s.č. 388 je betónová na štrkovom podklade.

Sýpka s.č.468
POPIS STAVBY
Budova je osadená v obci Santovka na okraji obce. V bezprostrednej blízkosti je kostol, bytové domy, rodinné domy a osada s neprispôsobivými občanmi. Je samostatne stojaca, napojená iba na elektrinu, ktorá je v súčasnosti odpojená. Vedľa sýpky je podzemná pivnica a cestná váha.
Sýpka má 2 nadzemné podlažia.
Budova sýpky je murovaná z tehál v kombinácii s kameňom. Základy sú prevažne kamenné. Nosnú konštrukciu tvoria drevené stĺpy 30/30 a prievlaky vo dvoch rachoch vzdialených od seba 3,4m. V 1.NP sú osadené v betónových pätkách nad úrovňou podlahy. Stropná konštrukcia nad obomi podlažiami je drevená trámová z vrchnej strany obitá doskami, zo spodnej strany bez podhľadu. Vnútorné i vonkajšie omietky sú vápenné hladké, podlaha v 1.NP je betónová, v 2.NP je dosková. Okná sú oceľové jednoduché s oceľovými mrežami, vráta sú drevené zvlakové s mrežou. Krov je drevený sedlový so stolicou s pálenou obyčajnou krytinou. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Schody sú drevené bez podstupníc. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, ktorá je vedená vrchom po trámoch k svetlám, je odpojená.
Objekt bol vybudovaný v roku 1928. Stavba je v pomerne dobrom technickom stave, hlavne drevené nosné prvky a krov sú vo veľmi dobrom stave. Využívani

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc27.09.2017