Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.02.2023 o 10.30 hod., Rodinný dom Liptovská Ondrašová, okres Liptovský Mikuláš

Kód: D - 220011
Miesto: Hotel KLAR*** - KLAR plus, s.r.o. v Salóniku S4 na ulici Ul. 1.mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 209.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 40.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 209.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovská Ondrašová, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor na LV č. 3536 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 528, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 360/7, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 360/7 o výmere 399 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 360/8 o výmere 134 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Rodinný dom sa nachádza na ul. Mincová č. 21 v SZ okrajovej obytnej m.č. Liptovská Ondrašová okresného mesta Liptovský Mikuláš. Dom sa nachádza
v rovinatom teréne v uličnej zástavbe RD, prístupný je priamo z ulice, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Lokalita je vyhľadávaná za účelom trvalého bývania a vzhľadom na blízkosť rekreačnej oblasti pri Liptovskej Mare aj za účelom rekreácie. V meste je kompletná občianska vybavenosť a doprava, centrum mesta
je vzdialené cca. 3,50 km, Liptovská Mara je na okraji mestskej časti, aquapark Tatralandia 2 km. Uvažované, že dom je v dobrom technickom stave, štandardne vybavený, orientácia obytných miestnosti je prevažne na JZ a JV stranu.
V mieste je tiché životné prostredie bez nadmernej hlučnosti a prašnosti

Rodinný dom súp.č. 528 na parc.č. 360/7 v k.ú. Liptovská Ondrašová
Rodinný dom je postavený v rovinatom teréne v uličnej zástavbe rodinných domov, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, strecha je sedlového tvaru. Podľa poskytnutého údaju dom bol daný do užívania v r. 1992
na základe Kolaudačného rozhodnutia č. ObužpVRašss 220/92-ša zo dňa 24.02.1992. Dispozičné riešenie domu uvažované v zmysle predložených pôdorysov podlaží, uvažované, že dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie a elektriny, plyn je v ulici.
Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, výmery, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované v zmysle predložených pôdorysov v štandardnom prevedený pre daný typ nehnuteľnosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené, uvažované konštrukcie a vybavenie môže byť
v skutočnosti odlišné, resp. nemusí sa vyskytovať.
Uvažované technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. PP - umelý kameň
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. PK - vane
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené drevené s dvoj.
s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové
s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.; 1. NP - kuchynská linka
z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové;
1. PK - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom;
1.PK - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
-Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
-Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej
a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - liatinové a kameninové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP -
s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že opotrebovanie domu zodpovedá veku, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti obhliadkou z exteriéru nebolo zistené.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc22.12.2022